Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Fundacja

Constitues Eos

Statut

2014-03-24

STATUT FUNDACJI "CONSTITUES EOS"

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Fundacja Constitues Eos, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.      Fundacja została ustanowiona przez ks. Wojciecha Grygiela zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego – Annę Gąsienicę w Kancelarii Notarialnej Justyny Litwy w Krakowie, ul. Starowiślna 12, w dniu 24 czerwca 2009 r. Rep.A 4994/2009.

 

§ 2

1.      Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2.      Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.      Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1.      Fundacja posiada osobowość prawną.

2.      Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury.

 

§ 4

1.      Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2.      Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Podstawowy cel Fundacji stanowi propagowanie dziedzictwa religijnego oraz kulturowego cywilizacji chrześcijańskiej a w szczególności:
a. upowszechnianie liturgicznej tradycji formy nadzwyczajnej Rytu Rzymskiego zgodnie ze wskazaniami Ojca Św. Benedykta XVI, zawartymi w motu proprio Summorum Pontificum z dnia 7 lipca 2007 roku,
b. kultywacja chorału gregoriańskiego jako podstawowej formy śpiewu liturgicznego a także innych form muzyki liturgicznej, określonych stosownymi normami prawa kościelnego,
c. krzewienie znajomości języków klasycznych: łacina, greka, hebrajski,
d. wspieranie badań z zakresu nauk ścisłych a także filozofii i teologii służących pogłębieniu relacji między nauką i wiarą.
e. troska o dzieła sztuki sakralnej a także instrumenty muzyczne oraz przedmioty wyposażenia liturgicznego

§ 7

1.      Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji,
b. organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek oraz rekolekcji,
c. organizowanie wypoczynku młodzieży i dorosłych o charakterze formacyjnym,
d. tworzenie portali internetowych, związanych z działalnością Fundacji.
e. organizowanie koncertów oraz wystaw

f. finansowanie renowacji dzieł sztuki, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia liturgicznego,
g. fundowanie stypendiów na studia krajowe oraz zagraniczne,
h. prowadzenie działalności wydawniczej: książek, albumów, czasopism a także nagrań muzyki oraz obrazu,
i. wspieranie materialne innych instytucji cywilnych i kościelnych, realizujących podobne cele.

j. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

2. Fundacja może realizować swoje cele samodzielnie lub z innymi podmiotami prawa cywilnego oraz kościelnego.

 

Rozdział 3. Działalność pożytku publicznego Fundacji

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona  jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 9

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział 4. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1.      Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.      Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 

§ 11

1.      Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

2.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza  tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

3.      Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 10

1.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2.      Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3.      Działalność gospodarcza Fundacji nie może pokrywać się z działalnością pożytku publicznego Fundacji.

4.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie (wg. Klasyfikacji PKD):

a.       naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z)

b.      sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)

c.       wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

d.      wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)

e.       wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

f.       działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)

g.      badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20 Z)

h.      działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)

i.        działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

j.        nauka języków obcych (PKD 85.59.A)

k.      działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0)

l.        naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z)

5.      Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.

6.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5. Władze Fundacji

§ 11

1. Władzami Fundacji są:

a.       Rada Fundacji – organ sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji, zwana dalej Radą,

b.      Zarząd Fundacji – organ zarządzający, zwany dalej Zarządem.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Rada Fundacji

§ 12

1.      Rada jest organem kontrolnym, inicjującym, doradczym i opiniującym Fundacji.  

2.      Rada składa się z 3 do 5 członków wybieranych na 4 letnią kadencję. Niezależnie od powyższego w skład Rady może wchodzić Fundator, o ile nie jest członkiem Zarządu Fundacji i wyrazi taką wolę.

3.      Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.      Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez członków Rady ze swego grona.

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

6.      Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a.       dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Rady,

b.      utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

c.       śmierci członka Rady.

§ 13

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, które są, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w statucie, przyjmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

§ 14

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

a.       wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b.      nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielania Zarządowi absolutorium,

d. zatwierdzanie projektów zmian w statucie,

e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,

f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

3.      Rada Fundacji może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

4.      Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, a także składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez członków Zarządu.

§ 15

1.      Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2.      Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3.      Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

4.      Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

5.      Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

6.      Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady. W uzasadnionych przypadkach mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z działalnością w Radzie w wysokości nie wyższej niż określonej w odrębnych przepisach prawnych.

Zarząd

§ 16

1.      Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2.      Członkostwo w Zarządzenie może trwać dłużej niż jedną kadencję.

3.      Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Fundator. On też powołuje pozostałych członków pierwszego Zarządu.

4.      W przypadku zaprzestania członkostwa w Zarządzie, Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji, zgodnie z § 12 ust. 2.

5.      Członkowie Zarządu Fundacji:

a.       nie mogą być członkami Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Rady Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b.      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6.      W razie śmierci Fundatora lub jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezes Zarządu zostanie wybrany przez Radę Fundacji.

7.      Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.       złożenia pisemnej rezygnacji do Rady Fundacji,

b.      utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

c.       skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d.      śmierci członka Zarządu.

e.       odwołania przez Radę Fundacji.

8.      Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudniania pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składania wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Rady o połączenie i likwidację Fundacji.

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub podpis Prezesa.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury.
 3. Decyzja o likwidacji jest podejmowana w trybie z § 19, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Fundacji, podjętej jednomyślnie.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.